Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την αξιοποίηση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ 1

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την αξιοποίηση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ


Η Hypersystems ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων με το λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στα πλαίσια της πράξης “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.

Αντικείμενο της πράξης ήταν η ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής, καθώς και ο συντονισμός, η τεχνική υποστήριξη και ο ποιοτικός έλεγχος των εργασιών ψηφιοποίησης και e-τεκμηρίωσης των δεδομένων του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στην έδρα του ΤΕΕ στην Αθήνα και σε 14 Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα η πράξη είχε ως αντικείμενο:

Α) την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και e-τεκμηρίωσης του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ. Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης και ισότιμης πρόσβασης όλων των μηχανικών μελών του ΤΕΕ και των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων ευπαθών ομάδων) στο επιστημονικό έργο του ΤΕΕ, ακόμη και από απομακρυσμένες περιοχές. Κάθε μηχανικός, πολίτης ή επιχείρηση αποκτώντας πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του ΤΕΕ μέσω προσωπικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων ή άλλων έξυπνων συσκευών μπορεί να διασυνδεθεί με τις σχετικές υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του και την αξιοποίηση των δημοσιοποιημένων πληροφοριών.

Β) το συντονισμό, την υποστήριξη και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών ψηφιοποίησης και e-τεκμηρίωσης του επιστημονικού και λοιπού έργου του ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ, την ποιοτική παρακολούθηση των εργασιών αυτών μεταξύ της ΚΥ/ΤΕΕ και των ΠΤ/ΤΕΕ, αλλά και εσωτερικά σε κάθε ΠΤ/ΤΕΕ και την υποδοχή και υποστήριξη της απασχόλησης των ωφελουμένων ατόμων, με σκοπό τη διασφάλιση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της ψηφιοποίησης και την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή.

Οι βασικές λειτουργίες του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML Διαχείριση Εγγράφων, είναι:

  • Δυνατότητα ψηφιοποίησης των δεδομένων με τη χρήση σαρωτών, ειδικών σαρωτών βιβλίων κλπ
  • Καταχώρηση των δεδομένων στο αποθετήριο και των μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων [με δυνατότητα ταυτόχρονης απόδοσης κειμένου με OCR].
  • Εφαρμογή δικαιωμάτων πρόσβασης, ανάλογα με την απαιτούμενη πολιτική.
  • Σύστημα ευέλικτης αναζήτησης και παρουσίασης αντιγράφων.
  • Σύστημα καταγραφής χρήσης και ανάλυσης αντίστοιχων στατιστικών δεδομένων.

Η όλη υποδομή αξιοποιεί την υφιστάμενη υποδομή του ΤΕΕ, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δεδομένων, τυποποίηση της ροής πληροφοριών, μετατροπή της αδόμητης πληροφορίας σε δομημένη και να διαμοιράζεται άμεσα η απαιτούμενη πληροφορία σε όλους τους ενδιαφερόμενους (για παράδειγμα όσον αφορά τους φακέλους προσωπικού παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο που εργάζεται είτε στην κεντρική υπηρεσία είτε σε κάποιο από τα 14 ΠΤ/ΤΕΕ να έχει e-πρόσβαση στον ατομικό του φάκελο).

Δείτε επίσης

δημοφιλή