ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η εταιρεία HYPERSYSTEMS SA στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριοποίησης, ήδη από την ίδρυσή της το 1985 εφαρμόζει επιχειρηματικές πρακτικές που διέπονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία, τιμιότητα, διαφάνεια, δίκαιη συμπεριφορά στις συναλλαγές και πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο παρόν Κώδικας Δεοντολογίας, στο εξής «Κώδικας» αποτυπώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να εφαρμόζει τις γενικές αρχές και κανόνες που πρέπει να διέπουν την διοίκηση της απέναντι σε όσους συναλλάσσονται μαζί της και ιδίως απέναντι στους εργαζομένους, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές και στους πελάτες της, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της εταιρείας.

Ο Κώδικας απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους εργαζόμενους της εταιρείας όσο και τα νέα πρόσωπα που προσλαμβάνονται και τα οποία αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον Κώδικα, και οριοθετεί το πλαίσιο συνεργασίας της εταιρείας με τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες.

Ο Κώδικας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο Κώδικας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά την αναθεώρηση του, η Εταιρεία λαμβάνει υπ’ όψιν τις σχετικές τροποποιήσεις των νόμων, των κανονισμών, των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τυχόν συστάσεις αρμοδίων αρχών.

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Η επιχειρηματική ηθική δεν είναι απλώς η συμμόρφωση προς νομικά, ρυθμιστικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά πρότυπα, αλλά, κατά κύριο λόγο, είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης εντός κανόνων δικαιοσύνης, ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν προς συναδέλφους και συνεργάτες τους τη δέουσα επαγγελματική και δεοντολογική συμπεριφορά σύμφωνη με τις εταιρικές αξίες. Ταυτόχρονα, οφείλουν να συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην ευημερία, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας είτε εθνικής είτε ενωσιακής σε κάθε τομέα δραστηριότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή και υποχρέωση για όλους τους εργαζόμενους. Ο Κώδικας στηρίζεται σε διεθνείς και σε εγχώριες βέλτιστες πρακτικές και είναι συμβατός με τη νομοθεσία και με τους κανονισμούς, ως εκάστοτε ισχύουν, αναφορικά με τις ελληνικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος.

Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να γνωρίζουν λεπτομερώς κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να είναι γνώστες αυτών των πληροφοριών που θα τους οδηγήσουν στο να αποταθούν για καθοδήγηση στους προϊσταμένους τους και στο ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν ηθικά σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και οφείλουν να διατηρούν υψηλά πρότυπα ειλικρίνειας, εντιμότητας, τιμιότητας, αξιοπιστίας και ακεραιότητας. Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τους θεσμοθετημένους εσωτερικούς κανονισμούς και τα θεσμοθετημένα πρότυπα, οι οποίοι ενδέχεται να προβλέπουν αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που ορίζει ο νόμος.

3. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

«Σύγκρουση συμφερόντων» υφίσταται όταν το προσωπικό συμφέρον κάποιου εργαζόμενου, παρεμποδίζει ή αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο ή φαίνεται να παρεμποδίζει ή να αντιτίθεται στα συμφέροντα της Εταιρείας. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να προάγει το εταιρικό συμφέρον, και να μην προκρίνει το προσωπικό, ιδιωτικό ή εξωτερικό συμφέρον και ωφέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς τέτοιου είδους συμπεριφορά συνιστά μη αποδεκτή σύγκρουση συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να αποφεύγει κάθε είδους δραστηριότητα ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων και άμεσων συνεργασιών με συγγενικά πρόσωπα ή συνεργασιών με πελάτες και προμηθευτές με παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα.

4. ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν δίκαιες, ειλικρινείς συναλλαγές με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές, να συμπεριφέρονται αξιοκρατικά εφαρμόζοντας συνετά και σύννομα μέσα και πάντα με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανήθικη ή παράνομη επιχειρηματική πρακτική. Απαγορεύεται η κλοπή ιδιοκτησιακών πληροφοριών ή η διακίνηση επιχειρηματικών μυστικών πληροφοριών που λήφθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ή η πρόκληση τέτοιων κοινοποιήσεων, τόσο από εν ενεργεία υπαλλήλους και προσωπικό της Εταιρίας όσο και από πρώην εργαζόμενους στην Εταιρία. Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία δεν επιτρέπεται να επωφελούνται με αθέμιτο τρόπο κατά οποιουδήποτε, είτε μέσω χειραγώγησης, είτε απόκρυψης ή εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών, ή διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, ή μέσω άλλης παράνομης επιχειρηματικής πρακτικής. Δεν επιτρέπεται εργαζόμενος στην Εταιρία να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για καθορισμό τιμών, σε νοθεία προσφοράς, σε συμφωνίες σχετικά με μερίδια πωλήσεων και κατανομή αγορών ή πελατών, και γενικά σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή αντιδεοντολογική πρακτική που παρεμποδίζει τον υγιή ανταγωνισμό.

5. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η Εταιρεία μεριμνά σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της να εφαρμόζει μεταξύ άλλων τις αρχές της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της ακεραιότητας. Έτσι, φροντίζει ώστε να οικονομικά στοιχεία και οι εκθέσεις της να τηρούνται με ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις της καταρτίζονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό καθεστώς. Στις σχέσεις της με τους προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες της μεριμνά ώστε να διατηρεί διαφανείς συναλλαγές και να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως, η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβάλλοντος και ασφάλειας, η ύπαρξη κατάλληλής τεχνολογικής υποδομής σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Είναι αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι η Εταιρεία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιος από τους προμηθευτές ή εργολάβους της εφαρμόζει παράνομες πρακτικές ή μη ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Δημόσιο, η Εταιρεία εφαρμόζει αντίστοιχα τις ίδιες αρχές. Με βασικό στόχο την διαφάνεια απαγορεύεται αυστηρώς κάθε παροχή ή λήψη οποιονδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου καθώς και προσωπικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε δημόσιου ή κυβερνητικού στελέχους.

6. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η Εταιρεία καταδικάζει και δείχνει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας που συντελείται εντός του πεδίου επαγγελματικής δραστηριότητας των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η παροχή ή η λήψη παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών ή παρόμοιου χρηματισμού οποιουδήποτε τύπου και κάθε εργαζόμενος οφείλει να απέχει από κάθε πράξη, που μπορεί ακόμα και να θεωρηθεί ότι υπόκειται στις εδώ αναφερόμενες περιπτώσεις. Επίσης απαγορεύεται η υιοθέτηση, ενίσχυση ή συγκάλυψη συμπεριφορών διαφθοράς, δολιοφθοράς και διαπλοκής. Δεν

επιτρέπεται σε οποιονδήποτε που ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, να προσφέρει ή να παρέχει (άμεσα ή έμμεσα), οποιασδήποτε μορφής αθέμιτο όφελος ή άλλο πλεονέκτημα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα, με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει ή να διευρύνει επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατ’ επέκταση οφείλει να μην αποδέχεται οποιοδήποτε τέτοιο πλεονέκτημα σε αντάλλαγμα οποιασδήποτε προνομιακής μεταχείρισης σχετίζεται με αυτό. Στα ανάρμοστα οφέλη συγκαταλέγονται δώρα, πληρωμές, ευνοϊκή συμπεριφορά ή μεταχείριση, ή άλλου είδους παροχή προς τον αποδέκτη, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με πρόσωπα ή συνεργάτες του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. Κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων δεν συνιστά απλώς παραβίαση των όρων πολιτικής της Εταιρείας, αλλά συνεπάγεται αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις, και ενδέχεται να στοιχειοθετεί αστικό ή ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού καθεστώτος.

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία στα οποία τηρούνται και φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια και για τις ανάγκες της δραστηριότητάς της. Ταυτόχρονα διατηρεί αρχεία που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των πελατών, εργαζομένων κα συνεργατών της. Όλες οι μη δημόσιες (μη γνωστές στο κοινό) πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία, τους πελάτες της Εταιρείας ή τους εμπορικούς συνεργάτες της και προμηθευτές της, αποκαλούνται «εσωτερικές πληροφορίες» και προστατεύονται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβαίνει σε ασφαλή και σύννομη διαχείριση των αρχείων της, να διαφυλάσσει αυτά εφαρμόζοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τηρώντας το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, να τα διατηρεί ακριβή, επίκαιρα και ελαχιστοποιημένα στον αναγκαίο βαθμό που απαιτείται στο πλαίσιο συμβατικής ή νομικής της σχέσης με το εκάστοτε πρόσωπο, καθώς και να μην γνωστοποιεί ούτε να καθιστά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες. Η εταιρεία συμμερίζεται την ευαισθησία και τις ανάγκες των πελατών της για τη διαφύλαξη των δεδομένων τους και θέτει σε υψηλή προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών και οικονομικών στοιχείων που τους αφορούν. Έτσι, διαφυλάσσει με αυστηρά κριτήρια ασφάλειας και εχεμύθειας οποιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται από τους πελάτες και προστατεύει αυτές τις πληροφορίες εφαρμόζοντας διαδικασίες και συστήματα που αποτρέπουν κάθε διαρροή.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας και οι κατά περίπτωση προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την καθιέρωση και τη διαχείριση των κατάλληλων πολιτικών για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τα μηχανήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το λογισμικό και εν γένει τον πάγιο εξοπλισμό, τις εταιρικές πληροφορίες, τη φήμη της Εταιρείας, την πελατεία, το εμπορικό σήμα και την επωνυμία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Εταιρείας και να επιδεικνύουν προσοχή όταν χρησιμοποιούν κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο αυτής και να εφιστούν την προσοχή τους για την αποφυγή σπατάλης, ζημιών, καταστροφής, ή κλοπής των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η ακατάλληλη χρήση των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας, καθώς και η υπερβολική χρήση για ίδιο όφελος, η ανταλλαγή υλικού με πνευματικά δικαιώματα, και τέλος η εγκατάσταση ή λήψη μη εγκεκριμένου λογισμικού.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η χρήση των εμπορικών σημάτων και άλλων στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προϊόντων της διανοίας, και μάλιστα ανεξάρτητα από τυχόν νομική τους κατοχύρωση, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας θα πρέπει να γίνεται πάντα με κατάλληλο τρόπο. Τέτοια στοιχεία αποτελούν κυρίως το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας (copyright), οι εφευρέσεις, οι ευρεσιτεχνίες, δημιουργίες όπως λογισμικό, οι πάγιες πρακτικές της Εταιρείας, η μορφή των επίσημων εγγράφων, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν εργασίας εργαζομένων. Δεν πρέπει να επιτρέπεται ποτέ σε ένα τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Επιπλέον, το εμπορικό σήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ με μειωτικό, δυσφημιστικό ή προσβλητικό τρόπο. Παρομοίως, η Εταιρεία καθίσταται υπεύθυνη για την ορθή χρήση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης τους από την εκάστοτε Εταιρεία, αποφεύγοντας την όποια χρήση τους πέρα από το σκοπό της παραχώρησής τους.

10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει επωφελείς, σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες και προμηθευτές της στηριζόμενη στις αρχές της εντιμότητας, της διαφάνειας, του αμοιβαίου σεβασμού και της αμεροληψίας. Βρίσκεται στη διάθεση των πελατών προσφέροντάς τους την απαραίτητη βοήθεια ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, παρέχοντας τους προϊόντα και υπηρεσίες αρίστης ποιότητας και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσον αφορά τους προμηθευτές της, η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν για την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αναμένει από αυτούς να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο. Ειδικότερα, επιζητείται η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία και η τήρηση και ο σεβασμός παρόμοιων αρχών, όπως αυτές που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται με δίκαια και αξιοκρατικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η τιμολογιακή πολιτική, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα κάθε προμηθευτή

11. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

H Εταιρεία στοχεύει στη διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτελεί βασική δέσμευση της Εταιρείας και κατ ́ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΛΛΣΣΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία με σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού της και των πρώην εργαζομένων σε αυτήν, των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών της καθώς και εν γένει κάθε φυσικού προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της. Προς το σκοπό αυτό ζητούνται και φυλάσσονται μόνο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Βιογραφικό στελεχών του προσωπικού και συνεργατών, που απαιτούνται από τις Αρχές ή όσα συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτής της φύσης και κυρίως τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων θεωρούνται απόρρητες και μόνο το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε αυτές. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηρεί ατομικό φάκελο, στον οποίο αρχειοθετούνται τα απαιτούμενα στοιχεία όπως έγγραφα προϋπηρεσίας, ταυτοποίησης και πιστοποιητικά σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, ενώ για κάθε άλλο συναλλασσόμενο διατηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία αναγκαία για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών ενώπιον φορολογικών αρχών, φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων δημόσιων φορέων βάσει της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Ο τύπος και ο τρόπος τήρησης αυτών των στοιχείων και αρχείων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και είναι απόλυτα σύννομος με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, οποιοσδήποτε δε συνεργάτης ή υπάλληλος έχει πρόσβαση στα ατομικά αρχεία και προσωπικά δεδομένα του.

13. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣΣΧΕΣΕΙΣΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΝΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει την διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, προάγοντας ταυτόχρονα τις θεμελιώδεις αρχές της Διακήρυξης για την Προστασία των Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Εξασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στους εργαζομένους της, προάγει το ομαδικό πνεύμα και την συνεργασία, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει, και αποζημιώνει τους εργαζομένους της, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες της εργασίας τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος, φύλου, ταυτότητας, ηλικίας, υπηκοότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, οικογενειακής κατάστασης, ανικανότητας, ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το νόμο. Παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζόμενους της να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε εργαζόμενου ή προμηθευτή ή πελάτη και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής ή καταλήγει σε αναγκαστική εργασία. Απαγορεύει τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση ή εκμετάλλευση των εργαζομένων της στο χώρο εργασίας και εν γένει στο χώρο της δραστηριοποίησής της.

14. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της δραστηριότητας μιας σύγχρονης εταιρείας που είναι ευαίσθητη στα σημερινά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει πρακτικές σύμφωνες με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη. Αναγνωρίζει την υποχρέωση που έχει να λειτουργεί με ασφάλεια, να προστατεύει το περιβάλλον και να υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Επενδύει και συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης.

15. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται γενικά σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση. Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων της Εταιρείας να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να ζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του. Δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της Εταιρείας Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, τον Κώδικα και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται. Όλοι οι εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες παραβάσεις του Κώδικα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Τα μέλη της Διοίκησης έχουν αυξημένη ευθύνη για την τήρηση το Κώδικα. Αν τα μέλη γνωρίζουν ότι κάποιος υπάλληλος προτίθεται να προβεί σε απαγορευμένη πράξη και δεν λάβουν μέτρα, θα είναι εξίσου υπεύθυνοι με τον υπάλληλο.

16. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η διαχείριση των παραβιάσεων του Κώδικα, ανατίθεται στα μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας. Κάθε περίπτωση παράβασης ή προσπάθεια συγκαλύψεως θα αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Η Εταιρεία επιδιώκει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε παραβίαση του Κώδικα. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, θα προβεί σε πειθαρχικές ενέργειες σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία, τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας και τις Εταιρικές διαδικασίες.

17. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας να διασφαλίζει ότι οι αρχές που ενσωματώνονται σε αυτόν τον Κώδικα, κοινοποιούνται, γίνονται κατανοητές και τηρούνται από όλους τους εργαζομένους. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα παρακολουθείται τακτικά. Οι σχετικές διαπιστώσεις που διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του και η περαιτέρω αναθεώρησή του είναι ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας.