Τα βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν τις εφαρμογές της HYPERSYSTEMS είναι:

  • Λειτουργία αποκλειστικά σε περιβάλλον WEB Internet / Intranet, δυνατότητα που εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα σε νέες τεχνολογίες και την φιλικότητα προς τον χρήστη.
  • Δυνατότητα πλήρους αναζήτησης στα κείμενα (full text retrieval).
  • Χρήση XML και προτύπων διαλειτουργικότητας (SOA)

Οι εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου που αναπτύσσονται με την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαμογών ΑΡΧΕΙΟΝ-XML λειτουργούν με την φιλοσοφία αρχιτεκτονικής ανοιχτών συστημάτων και τεχνολογιών όπως Java Servlets, JSP, Java Web-services APIs, XML, XSQL servlets, σε περιβάλλον n-tier, σε οποιονδήποτε J2EE server web container όπως Oracle, Payara, JBoss κ.α.