Διάθεση της νέας έκδοσης του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML με πλήρη υποστήριξη της Νομοθεσίας για Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στο Δημόσιο Τομέα


Η Hypersystems ανακοινώνει την από 22/3/2013 διάθεση της νέας έκδοσης 4.4. του λογισμικού ΑΡΧΕΙΟΝ-XML.
Η HYPERSYSTEMS παρακολουθώντας διαρκώς τη Νομοθεσία τις εξελίξεις σε Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναπροσαρμόζει τις λειτουργικότητες της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, έτσι ώστε αυτό αφενός μεν να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Φορέων στους οποίους λειτουργεί ή απευθύνεται, αφετέρου δε να είναι σύμφωνο μα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις.