Το E-PRONOIA αλλάζει τον χάρτη της κοινωνικής πρόνοιας με τη συμμετοχή του ΑRΧΕΙΟΝ-XML


To Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών E-PRONOIA , το οποίο αλλάζει το χάρτη της πρόνοιας στην Ελλάδα, αξιοποιεί το λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-XML της Hypersystems για τις λειτουργίες Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας.

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML για την αξιοποίηση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ


Η Hypersystems ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσης δεδομένων και διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης εγγράφων με το λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στα πλαίσια της πράξης “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”.

Παραχώρηση άδειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση λογισμικού μέσω της ηλεκτρονικής του ιστοσελίδας


H Hypersystems παραχώρησε άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ελεύθερη διάθεση του εκπαιδευτικού λογισμικού της για μαθητές με προβλήματα ακοής (κωφούς και βαρήκοους)

Το πρώτο πλήρως προσβάσιμο ηλεκτρονικό βιβλίο για κωφούς και βαρήκoους μαθητές


Η Hypersystems παρέδωσε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» το πρώτο πλήρως προσβάσιμο ηλεκτρονικό βιβλίο για Κωφούς και βαρήκoους μαθητές: Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α’ και Β’ Δημοτικού.