Διάθεση της νέας έκδοσης του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML V4.3


Στα πλαίσια του στόχου για συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, και μελετώντας τόσο τις παρατηρήσεις των υπαρχόντων πελατών ,όσο και τις απαιτήσεις των ενδυνάμει νέων πελατών της, η Hypersystems ανακοινώνει την διάθεση της νέας έκδοσης του λογισμικού ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.3

To ΑΡΧΕΙΟΝ-XML σε Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη


To ΑΡΧΕΙΟΝ-XML εγκαταστάθηκε στις Αρχές σε πλήρη έκδοση και με όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα (διαχείριση εγγράφων, ροή εργασιών, επικοινωνίες, fax, ocr, διαβάθμιση, print, log κλπ) εξυπηρετώντας όλες τις θέσεις εργασίας.