Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1

Διαχείριση Εγγράφων και Εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος (ΟΠΣ)

 • Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων για τις κατηγορίες :
  • Κεντρική Αλληλογραφία (εισερχόμενη, εξερχόμενη),
  • Εσωτερική αλληλογραφία,
  • Ατομικές Πράξεις (Προέδρου, Αντιπροέδρων, Διευθυντών)
  • Εισηγήσεις προς την Ολομέλεια,
  • Αποφάσεις Ολομέλειας
  • Πρακτικά Ολομέλειας (Συνεδριάσεις)
 • Διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο.
 • Διαδικασία ηλεκτρονικών εγκρίσεων με τη χρήση Ψηφιακών Υπογραφών.
 • Αυτοματοποιημένη εγκριτική διαδικασία βάσει προκαθορισμένων κανόνων ροής (workflow)
 • Αυτοματοποιημένη ανάρτηση των εγγράφων στον διαδικτυακό τόπο του Δι@υγεια.
 • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
 • Εξειδικευμένη εφαρμογή λήψης e-mail στην Κεντρική Γραμματεία (ΑΡΧΕΙΟN-MAIL)
 • Υποσύστημα άμεσης Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) σε όλα τα έγγραφα που εισάγονται στο σύστημα
 • Αναφορές χρεωμένων εγγράφων. 
 • Ολοκλήρωση (Integration) με επιχειρησιακές εφαρμογές
 • Υποστήριξη μηχανισμού Oracle Single Sign-On (SSO).
 • Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, PAYARA Application Server