Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 1

Η HYPERSYSTEMS ανέλαβε τη δημιουργία  προσβάσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το λογισμικό  σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες προσβασιμότητας και καλύπτει χρήστες μαθητές με προβλήματα προβλήματα ακοής .

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό καλύπτει τις ενότητες :

 • Γλώσσα Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού
 • Ιστορία Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
 • Φυσική Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
 • Γεωγραφία Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Το Εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένο να αποτελέσει βοήθημα για τον εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής αλλά και για τον εκπαιδευτικό της Γενικής Αγωγής που εργάζεται με κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την κώφωση, τη νοηματική γλώσσα και την επικοινωνία, παράλληλα με τις πληροφορίες για το ίδιο το λογισμικό και τη χρήση του

Το λογισμικό παραδόθηκε σε ψηφιακή μορφή CD-ROM ο οποίος συνοδευόταν από Οδηγό εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσης και Βιβλίο Δασκάλου 

Σε επόμενο στάδιο η   HYPERSYSTEMS  παρέδωσε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» τα εξής  πλήρως προσβάσιμα ηλεκτρονικά βιβλία για Κωφούς και βαρήκoους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Δημοτικού :

 • Μαθηματικά
 • Γλώσσα
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Ανθολόγιο
 • Διδασκαλία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Λεξιλόγιο

Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον προσβάσιμο μέσω της προσαρμογής του:

 1. Στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)
 2. Σε Ακουστική μορφή από φυσικό ομιλητή
 3. Σε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών και
 4. Σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα εκτύπωσης του περιεχομένου και φωτογραφιών νοημάτων

Συνοδεύεται απο Βιβλίο Δασκάλου

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου  http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika