Υπουργείο Οικονομικών – Κτηματικές Υπηρεσίες 1

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων, Διαχείρισης Περιεχομένου και Ροών Εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ)

 • Ηλεκτρονική, πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας και Εσωτερικής Αλληλογραφίας
 • Διαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων με βάση κάποιο χρονικό διάστημα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο. Διαδικασία ηλεκτρονικών εγκρίσεων
 • Αυτόματη Συσχέτιση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και δυνατότητα μετάβασης σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα
 • Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου μέσω αναζητήσεων)
 • Εκτυπώσεις με τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης. 
 • Διαδικασία ηλεκτρονικών εγκρίσεων με τη χρήση Ψηφιακών Υπογραφών.
 • Ενοποιημένη διαχείριση για το Σχέδιο, Εξερχόμενο, Ακριβές Αντίγραφο Εξερχομένου, με ένθεση ψηφιακών υπογραφών, στοιχείων πρωτοκόλλου και ΑΔΑ στις σχετικές εκδόσεις των εγγράφων
 • Διευρυμένη δυνατότητα χειρισμού των συνημμένων ηλεκτρονικών αρχείων, με τήρηση εκδόσεων εγγράφου, και διαχείριση του κυρίως εγγράφου (Διαβιβαστικό)
 • Αυτοματοποιημένη ανάρτηση των εγγράφων στον διαδικτυακό τόπο του Δι@υγεια.
 • Διαλειτουργικότητα με επιχειρησιακές εφαρμογές (Μητρώα, Portal) μέσω web services
 • Διαλειτουργικότητα με λοιπές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω web services

Περιβάλλον  J2EEXMLORACLE Database Server, Weblogic Application Server